Utsendelsen av det det første digitale planvarselet skjedde i et digitalt møte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Sendte ut Norges første digitale varsel om planoppstart

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ga 13. januar grønt lys for utsendelse av Norgeshistoriens første digitale planvarsel. Varselet ble sendt fra Byggesøknaden utviklet av Norconsult Digital og Ambita.

På få minutter ble i dag flere hundre berørte naboer av ny E6 sør for Trondheim varslet om utbyggingsplanene. Digital planvarsling gir både tids- og kostnadsbesparelser, og sikrer bedre medvirkningsprosesser for berørte naboer og offentlige og private instanser.

Årlig utarbeider private aktører og kommuner rundt 1 600 reguleringsplaner for utnyttelse av landområder. Når nye veier, sykehus, næringsbygg og boliger skal bygges, vil det alltid være naboer som berøres, og utbygger har plikt til å informere disse om reguleringsplanene. Informasjonen skal sikre at alle har mulighet til å komme med innspill til planene før de iverksettes. I et veiprosjekt kan det være snakk om mange tusen berørte naboer, og planvarslingen skal skje i minst tre omganger: i oppstartsfasen, i høringsfasen og når planen er vedtatt. Frem til i dag har dette skjedd i brevs form.

Digitalisering av offentlige tjenester

I et drøyt år har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) jobbet med å lage en digital verktøykasse som gjør det mulig å utvikle ulike digitale løsninger for planområdet. Nå er den første løsningen klar – nemlig digital utsendelse av varsel om planoppstart. Det er Norconsult Digital, sammen med Ambita, som har utviklet løsningen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har etablert en tjenesteplattform som sikrer at nabovarslene sendes ut via Altinn. Løsningen er forventet å gi store effektiviseringsgevinster.

– Digitalisering av plan- og byggeprosesser er viktig for at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal få en enklere hverdag. Nå er vi i gang med å digitalisere planprosessene, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Bærekraftig digitalisering

Nye Veier-prosjektet E6 Gyllan – Kvål sør for Trondheim er det første prosjektet som tar den digitale løsningen i bruk. Beregninger som Norconsult Digital har gjort, viser at man sparer 180 arbeidstimer, 39 kilo papir og 1,5 tonn CO2 ved å digitalisere de tre lovpålagte utsendelsene til de om lag 240 naboene som berøres av prosjektet. Som utførende rådgiver står Norconsult ansvarlig for utsendelsen.

– Denne løsningen er digitalisering, samarbeid og bærekraft i praksis. Den er også et godt eksempel på at det offentlige tilrettelegger for at private aktører kan utvikle digitale løsninger som kommer innbyggerne til gode. Der vi tidligere har brukt opp mot et ukesverk på varsling, går dette nå på en time eller to. Løsningen sikrer også god mulighet for medvirkning for innbyggerne, slik at deres innspill blir fanget opp og hørt av riktige instanser før planene legges, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult. 

 

Bedre medvirkningsprosesser

Å gjøre det enklere for publikum å medvirke i planprosessen er et viktig prinsipp for Nye Veier.

– Vi er veldig glade for å få være med på å digitalisere planprosessen. Nye Veier er opptatt av at publikum skal kunne medvirke i planprosessene våre, og med denne løsningen blir det enda enklere. Dette er helt i tråd med Nye Veiers visjon om å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi og innovative metoder, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.  

 

Godt samarbeid ga kort vei fra idé til løsning 

Avdelingsleder for GIS og kommunal forvaltning i Norconsult Digital, Cathrine Marstein Engen forteller at det var plan-miljøet i Norconsult som først så muligheten for digital planvarsling etter inspirasjon fra digitalt nabovarsel i Byggesøknaden.

– Vi kontaktet KMD som raskt la til rette for å dekke behovet. Gjennom å bygge på eksisterende løsning var veien fra ide til ferdig løsning forholdsvis kort – dette er innovasjon og samarbeid med enkle midler, sier Marstein Engen.

– Planprosessen involverer mange aktører som utbygger, rådgiver, kommune, interessenter og publikum. En god digital løsning sikrer at alle får riktig informasjon, at alle får gitt innspill og at innspillene samles på et sted. Dette er samarbeid og digitalisering i praksis, sier Ola Greiff Johnsen, i Norconsult Digital.

 

Et nytt skritt nærmere en heldigital planprosess.

Digital planvarsling er nok en brikke i å gjøre planprosesser mer effektive. Norconsult Digital leverer allerede planregister til kommunene og løsninger for presentasjon av planprosessene i form av «digital innbyggerdialog». Når nå også selve planvarslingen digitaliseres er vi ytterligere et skritt videre mot en heldigital planprosess.

 

  • Tor Olav

    Produktsjef

  • Kontakt oss