ISY GIS PlanDialog

ISY GIS PlanDialog

ISY GIS PlanDialog gir innbyggere, saksbehandlere, fagmyndigheter og andre interessenter rask og enkel tilgang til digitale planregistre. ISY GIS Plandialog gir oversikt over gjeldende planer og innsikt i status for alle planer og planbehandlinger. Dette gir et fundament for mer effektive plan- og byggesaksprosesser.

PlanDialog gir alle interessenter rask og enkel tilgang til planinformasjon

 • En komplett løsning for innsyn og forvaltning i plandata.
 • En moderne løsning som er tilgjengelig på alle plattformer.
 • Enkel tilgang gjennom søk og visning av planinformasjon ut fra sted, adresse eller arealplan.
 • Detaljinformasjon om hver enkelt plan med dokumenter, bestemmelser og dispensasjoner.
 • Posisjoner for planbehandlinger og dispensasjoner som vises i det integrerte kartet.
 • Alle vedtatte planer, planer under arbeid og utgåtte planer på ett sted.
 • PlanDialog-funksjoner med kobling til saksinformasjon og mulighet for tilbakemeldinger.
 • Integrasjon til vår kartapplikasjon, ISY Map
 • Integrasjoner med andre løsninger via GeoIntegrasjon og FIKS-plattformen.
 • Integrasjoner med eByggesaks-løsninger

Ulike typer arealplaner

Vi har forskjellige typer planer som regulerer utviklingen av områder

Kommuneplan

Dette er kommunens overordnede styringsverktøy som gir rammer for utvikling av samfunnet og forvaltning av arealressurser. En kommuneplan består av en samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom samfunnsdelen og bruk og vern av arealer i kommunen.

Kommunedelplan

Dette er en overordnet plan men på et mer detaljert nivå og avgrenset område enn for kommuneplaner.

Reguleringsplan

En reguleringsplan fastsetter bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i et område. Planen består av kart med reguleringsbestemmelser og er rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging. Hvis du planlegger å bygge på en eiendom må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen. Det kan utformes to typer reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering.

Om Arealplaner

 • Arealplaner er et verktøy som regulerer hvordan arealene innenfor et område kan brukes. En arealplan er juridisk bindende og består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.
 • Plankartet viser med symboler og farger hvor en kan bygge boliger, skoler, industri, kontorer, veier osv.Kartet viser bruk og vern av arealer innenfor områder som arealformål, hensynssoner, bestemmelserområder og juridiske punkt og linjer.
 • Planbestemmelser gir beskrivelser av arealbruken, utforming av bygninger, utnyttelsesgrad, miljøkrav osv.
 • Planbeskrivelse forklarer hovedformålet med planen og virkninger for området.

Når kan du påvirke en reguleringsplan?

En viktig del av arbeidet med reguleringsplaner er medvirkning og få innspill fra innbyggerne. Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet:

 • Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og
 • Når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn).

I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet og hvordan de kan gi tilbakemeldinger og innspill til reguleringsplanen. Frist for tilbakemeldinger er vanligvis 3 uker ved varsel om oppstart og 6 uker ved offentlig ettersyn.
Både kommunen og forslagsstiller for reguleringsplanen, vurderer hvordan tilbakemeldinger skal påvirke planforslaget. Planforslaget oppdateres, og rådmannen fremmer sak til politisk behandling i planutvalget og endelig vedtak i kommunestyret.

Dersom du leter etter løsninger for å informere om planer under arbeid og skape en arena for medvirkning, se også informasjon om ISY Map Medvirkning

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY GIS og ISY GIS PlanDialog, ta kontakt med oss her.  

 • Kjell Sandal

  Salgssjef Samfunn og byutvikling

 • Kontakt oss