ISY ByggOffice

Den komplette løsningen for kalkulasjon og økonomioppfølging innen bygg og anlegg

ISY ByggOffice er et samhandlingsverktøy hvor ulike roller i prosjektet bidrar for å skape et solid datagrunnlag og sikre økt verdi fra kalkulasjon til produksjonsoppfølging. ISY ByggOffice gir deg fortløpende kontroll over inntekts- og kostnadsutviklingen i prosjektene.

Kontakt oss

Kalkyle

Kalkylemodulen i ISY ByggOffice er det viktigste verktøyet fra prosjektet planlegges og kalkuleres til kontakten er skrevet. Kalkulasjonen baserer seg på egne priser på materialer-,
maskin- og tidsressurser, og du kan ta i bruk erfaringer fra tidligere prosjekter og egne maler.

BIM

Når du kalkulerer med BIM-modellen som grunnlag og henter mengder fra denne får du gjennom visuell kalkulering og data fra modellen bedre oversikt. Med revisjoner og mengdehistorikk har du kontroll på endringer i modellen og mengdene.

Innkjøp

Med innkjøpsmodulen kan du enkelt opprette prisforespørsler og sende ut forespørsel til aktuelle underentreprenører via NS3459 eller vår egen innkjøpsportal ISY AnbudsWeb. Du opplever fort effektiviteten når du mottar pristilbud digitalt og foretar evaluering av innkommende pristilbud

Avregning

Gjennom avregning av poster
skaper du "inntjent verdi" i prosjektet som igjen gjør det enkelt å spore avvik i forhold til kalkyle og budsjett. Avregningen er også et grunnlag for fakturering og gir deg gode underlag
tilbake til byggherren.

Avvik & Endring

Opprett og ha full kontroll på alle avvik og endringer i prosjektet. I tillegg ser du i produksjonsoppfølgingen hvor disse påvirker økonomien i prosjektet.

Produksjonsoppfølging

Mulighet for integrasjon med økonomisystem gjør at du kan du importere påløpte kostnader og timer og ha løpende kontroll mot den inntjente verdien i prosjektet. Dette gir deg god
kontroll og en pålitelig sluttprognose.

Kontroll

Når anbudet er sikret blir fokuset å sørge for at prosjektet blir styrt mot forventet kvalitet, pris og tid. Kalkylen gir deg det datagrunnlaget som skal til for at du kan utarbeide produksjonsplaner, bestillinger, avvik og endringer, lage fakturagrunnlag og følge opp økonomien.
ISY ByggOffice har vi lyktes med å skape full sporbarhet på kostnads og inntektsutviklingen gjennom de strukturene du etablerer i prosjektet. Dette gjelder både ressurser, UE og timer.

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY ByggOffice, ta kontakt med oss.

- Fremdriftsstyring og kostnadsstyring. Skal man lykkes må man ha full styring på begge disse områdene
Ronny Bøckmann,

Prosjektleder Consto

ISY Project Controls
 

Norconsult Digitals ISY Project Controls er basert på en skybasert fremtidsrettet teknologiplattform, der god dataflyt mellom interne fagområder og mellom aktuelle aktører i prosjektet er vektlagt. Ved bruk av ISY Project Controls vil ulike roller i prosjektet bidra til å skape et solid datagrunnlag og sikre økt verdi fra kalkulasjon til produksjonsoppfølging. 

SaaS-løsningen gir fortløpende kontroll over inntekts- og kostnadsutviklingen, samt miljømessige konsekvenser og risikoene knyttet til ulike konsepter og endringer i prosjektene. ISY Project Controls har også støtte for modellbasert (BIM) kalkulasjon og oppfølging med viewer. 

Hvem passer ISY Project Controls for?  

De som vil ha god nytte av ISY Project Controls er kalkulatører, prosjektledere, ledelse og andre prosjektdeltagere som trenger umiddelbar tilgang til riktige beslutningsgrunnlag. Løsningen er skalerbar og kan benyttes for små så vel som store prosjekter

 

Hva skjer med eksisterende ISY ByggOffice? 

 
Løsningen ISY ByggOffice vil leve med oss i flere år etter lansering av ny løsning, og de fleste av våre kunder har gitt uttrykk for en overgang vil ta litt tid. Noen har større prosjekt som vil vare 
lenge og må gjennomføres i produksjon gjennom dagens løsning. 

 

Når lanseres ISY Project Controls i massemarkedet? 


I desember 2023 ble det inngått en Saas-avtale mellom Norconsult Digital og Skanska, der ISY Project Controls ble valgt løsning for kalkulasjon og kostnadskontroll.  
Løsningen lanseres for bestilling i markedet fra midten av mai 2024 og pilotering og utvidet testing starter på nyåret 2024. 

Bedre kalkyler på leveranser til prosessindustrien

Nordnorsk entreprenørsuksess

  • Stig Solem

    Senior Salgskonsulent

  • Andreas Myrhaug

    Senior Salgskonsulent

  • Kontakt oss